Kleriky

Praha - kaple Arcibiskupského semináře, 18.prosince 2003

Žehnání a předávání klerik bohoslovcům

Během ranní bohoslužby v seminární kapli převzali bohoslovci, kteří nastoupili do semináře letos v září, kleriku a superpelici. Pan rektor požehnal po přímluvách připravené kleriky slovy:

Požehnaný jsi, Bože, náš nebeský Otče. Ty jsi ustanovil svého Syna nejvyšším a věčným knězem nové smlouvy. Stůj při nás a dej, ať tyto kleriky tebou požehnané, oblékají tvoji služebníci s náležitou úctou a jejich život i služba ať pozvedá mysl všech věřících k opravdové zbožnosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Bohoslovci následně přistupovali jednotlivě k panu rektorovi, který jin předával kleriku se slovy:

Přijmi tuto kleriku jako odznak služby pro Pána. Ať tě chrání od všeho, co by mohlo tvoji duši ohrozit zlem, a připomíná ti nutnost být neustále oděn rouchem, které jsi přijal při křtu svatém.“

Po převzetí kleriky odcházeli bohoslovci do sakristie, kde se ustrojili do kleriky a superpelice. Potom v zástupu přistupovali k oltáři, poslední dvojice přinesla obětní dary.