Dětská BL

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, 30. ledna 2005

O blahoslaveném (šťastném) člověku / kvíz / ( foto pořídil Lukáš Z.)

BLAHOSLAVENSTVÍ ( Mt 5,1-12a )

1) Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské králoství...

Šťastný, kdo má odvahu přiznat si vlastní chudobu, omezenost a nedostatečnost, kdo si uvědomuje, že si sám nestačí a potřebuje Boha: nebeský Otec je jeho pokladem.

2) Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni...

Šťastný, kdo pláče, kdo prožívá smutek a nezatvrzuje se v bolesti: samotný Bůh ho utěší a setře slzu z tváře.

3) Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví...

Šťastný, kdo se neprosazuje násilím a širokými lokty, kdo nepodléhá nenasytné touze po sebeuplatňování, kdo nedává průchod hněvu a pomstě, když jsou jeho důstojnost a právo pošlapány, kdo se nesnaží bezohledně urvat co nejvíc:Bůh mu totiž připravil bohatě prostřený stůl a přetékající kalich.

4) Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni...

Šťastný, kdo má palčivou žízeň po Božím slově a jeho naplnění, kdo má touhu žít podle evangelia, kdo usilovně prahne napodobit Krista: Bůh sám naplní jeho prázdnotu.

5) Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství...

Šťastný, kdo nezatvrzuje své nitro při pohledu na potřebného, kdo je ochotný se rozdělit s druhým, kdo přináší Boží milosrdenství: ten zakusí Boží pohlazení.

6) Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha...

Šťastný, kdo má ryzí a nefalšované srdce, nezakalené dvojakostí, neupřímností, sobectvím či poskvrnou hříchu: neviditelný Bůh se s ním setká tváří v tvář.

7) Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny...

Šťastný, kdo odpuštěním přináší pokoj, kdo usiluje o pokojné vztahy, kdo hlásá zvěst o Božím odpuštění: prožije, že je milovaným Božím dítětem.

8) Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské královstí Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost, radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu...

Šťastný, kdo snáší nepřijetí, pomluvy, ústrky, pronásledování kvůli Kristu a jeho evangeliu: všemohoucí Bůh bude jeho odměnou.

/ Zdroj www.cho.cz /