Lužice 05

27. března 2005 - Zmrtvýchvstání

Velikonoční jezdci (křižerjo)

V Lužici se můžeme setkat celkem s devíti procesími jezdců, mezi nimiž jsou převážně Lužičtí Srbové. Cílem procesí je zvěstovat Kristovo zmrtvýchvstání. Je doloženým faktem, že takováto procesí se již od konce 15. století vydávala na cestu mezi městečky Wojerecy/Hoyerswerda a Kulow/Wittichenau. Kořeny této církevní zvyklosti sahají pravděpodobně až do předkřesťanské doby. Věřilo se, že obcházení polností má moc ochránit mladou setbu před zlými silami. Pod vlivem křesťanství se tyto praktiky zřejmě změnily na církevní procesí, jež jsou dnes zjevným přihlášením se ke křesťanské víře.

Na čele každého procesí jsou neseny kostelní korouhve, kříž, a soška vzkříšeného Krista. Jezdci jsou svátečně oblečeni a také koně jsou bohatě vyzdobeni. Typický je mimo jiné osobitý postroj a pestré stuhy zapletené do ohonu. Pokud je tato stuha černá, je znamením smutku v jezdcově rodině.

Dříve než se vydají na cestu do sousední farnosti, objedou velikonoční jezdci neboli "křižáci" (křižerjo) třikrát kostel a hřbitov ve své farní obci, kde se shromáždili. Tímto způsobem zvěstují Kristovo Vzkříšení a modlí se za zemřelé. Tento obřad se opakuje v každé obci, kterou navštíví.

V obcích, do nichž muži přijíždějí, zpívají písně, během jízdy mezi vesnicemi se pak modlí růženec nebo litanii.

Ten, kdo se jízdy účastní poprvé, má na prsou připevněný myrtový věneček. K jubilejním jízdám se pak připínají stříbrné číslice "25", respektive "50".

V roce 1997 se všech procesí zúčastnilo celkem 1480 jezdců.

Obec CHRÓSČICY je střediskem největší a nejznámější lužickosrbské farnosti. Patří do ní také obec Pančicy-Kukow. V roce 1790 zakázal farář jízdy a nevydal korouhve uložené v kostele. Velikonoční jízdy však nepřekazil. Jezdci si nechali udělat nové praporce a procesí se mohlo konat jako obvykle. Později začaly být staré korouhve nošeny spolu s nově zhotovenými. Od té doby tak má chrósčické procesí dva páry korouhví. Muži z Pančic jezdili v oné době ještě spolu s chrósčickými. Teprve v roce 1894 vytvořili své vlastní procesí a jsou od této doby partnerem Chrósćic.

V roce 1997 se na procesí v Chrósćicích podílelo 187 jezdců.

Obec RALBICY nevyniká pouze díky vel­kému počtu velikonočních jezdců - "křižáků". Zdejší hřbitov s prostými, bílými dřevěnými kříži jednotného vzhledu svého druhu jedinečný v celé Evropě - přitahuje po celý rok pozornost mnoha návštěvníků. To, že jsou všechny kříže stejné, je spojováno s tím, že před Bohem jsou si všichni lidé rovni. Proto zde má kdokoli, ať již za svého života vysoce postavený anebo zcela obyčejný člověk, prostý bílý dřevěný kříž.

Procesí z obce Ralbic letos tvořilo 352 jezdců!

Klášter MARIINA HVĚZDA (Marijna Hwězda/St. Marienstern), v obci Pančicy-Kukow byl založený v roce 1248. Má prostorný dvůr a zahradu. Kašna s českým lvem, stojící na dvoře, je připomínkou dlouhodobého spojení Lužice s českým státem.

Odkazy:

Budyšín , Všeobecné informace o Lužických Srbech , obec Ralbicy , Chrósčicy , klášter Mariina Hvězda