Řád sv. Lazara

Litoměřice - rezidence, 26. února 2005 - 11.00 hod

Ustanovení Severočeské delegace špitálního řádu

České Velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského na území litoměřické diecéze ustanovilo svou delegaci s úmyslem zkvalitnit a zintenzivnit své služby potřebným. Po požehnání praporu, meče a velitelské hole byl ustanoven velitelem Severočeské delegace Miroslav Šantin.

Slova ustanovení: Bratře Miroslave, oznamuji Ti, že jsi byl z vůle 49. velmistra Řádu sv. Lazara, JKV prince Charles-Philippe d´Orléans, vévody z Anjou a rozhodnutím JE velkopřevora hr. Jana Dobrzenského z Dobrzenicz ustanoven velitelem Severočeské delegace.

Modlitba Řádu svatého Lazara: Pane Ježíši Kriste, který jsi nás z neskonalého milosrdenství do sboru hospitálních rytířů svatého Lazara Jeruzalémského povolal, přijmi naší vděčnost za tak velkou milost.

Dej, abychom sjednoceni Tvojí láskou toužili Ti sloužit k nejvyšším vzorům křesťanského rytířstva.Nechť nejsvětější Panna, ochránkyně svaté víry, svatý Lazar, Tvůj přítel a náš patron, nechť sbor Tvých svatých udělí nám světlo a sílu k plnění povinností, které na sebe radostně přijímáme.

Utvrď nás ve víře katolické, abychom byli věrni Svatému Otci, svým biskupům a kněžím, abychom byli poslušni příkazu svého velmistra a představených daných nám Bohem a naším Řádem.

Zachovej nás vždy odhodlané k dobrým činům. Nechť jednota Církve je oporou křesťanství zvláště ve Tvé Svaté zemi. Pane Ježíši Kriste, dovol nám, abychom mohli sloužit nemocným, chorým, potřebným, vězňům, zajatcům a opuštěným, aby přijímali naše dobrodiní a naše almužny.

Amen.